SJOT – en vetenskaplig tidskrift i arbetsterapi

Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT) är en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift i arbetsterapi. Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har du fri tillgång till tidskriften.

Du hittar länken till SJOT på Min sida

Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT) publicerar sex nummer online per år. Som medlem når du dem genom att logga in på Min sida, där du hittar en direktlänk till SJOT:s onlineversion. 

Om tidskriften

Ägare och utgivare av tidskriften är SJOT-stiftelsen. Stiftelsens styrelse består av ordförandena från de nordiska arbetsterapeutorganisationerna. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning genom publiceringsverksamhet inom det arbetsterapeutiska området. Tidskriften är relevant även för andra professioner inom hälso- och sjukvård.

Förlaget som trycker tidskriften heter Taylor & Francis.

Första numret av SJOT kom ut 1994. Tidskriften har utvecklats under årens lopp och dess position har stärkts. SJOT är indexerad i flera medicinska databaser, bland annat Medline/Index Medicus och Swemed.

SJOT är en kanal för arbetsterapeutisk forskning i de nordiska länderna men även i övriga delar av världen. I Skandinavien har arbetsterapi erhållit en hög akademisk profil och under senare år har flera arbetsterapeuter disputerat. Forskare och kliniker i Norden behöver ett verktyg där deras idéer, utvecklingsarbeten och forskning kan spridas. Förhoppningen är att SJOT fyller detta behov.

Viktig kunskapskälla för forskare och kliniker

Tidskriften är ett forum för presentation av forskningsresultat i arbetsterapi. Kvantitativa och kvalitativa forskningsrapporter, intressanta rapporter ifrån klinisk verksamhet samt brev till redaktören välkomnas.

SJOT är även en viktig kunskapskälla för både forskare och kliniker. För att uppnå en evidensbaserad verksamhet på klinikerna måste det finnas evidensbaserad kunskap att bygga vidare på, en kunskap som bland annat förmedlas genom SJOT.

Exempel på teman i SJOT

  • Clinical research articles
  • Case studies
  • Evaluation of instruments
  • Learning and teaching in OT
  • Presentation of new instruments
  • Evaluation of intervention
  • Theoretical articles
  • Short communication
  • Reviews

Hög tillgänglighet och läsare över hela världen

SJOT är lättillgänglig. Genom att logga in via Min sida kommer du åt alla artiklar i SJOT. SJOT:s främsta läsare finns givetvis i de nordiska länderna men det finns läsare runt omkring i världen.

På hemsidan finns möjlighet att på ett enkelt sätt söka på artiklar, sökord och författare.

När en antagen artikel publicerats kan du läsa den genom Latest Articles.

Genom CrossRef ser du som läsare av online-versionen klickbara länkar i referenslistan som för dig direkt till källan.

Genom Alert Me kan du kostnadsfritt registrera dig till att få ett mejl varje gång en ny artikel publiceras. I e-brevet finns innehållsförteckningen med länkar direkt till artiklarnas abstrakt (och vidare till fulltextversionen om man är en prenumerant).

Redaktionen

Chefredaktören och redaktörerna utses av SJOT:s stiftelse. Chefredaktör är professor Anita Björklund, Hälsohögskolan Jönköping: anita.bjorklund@ju.se. Redaktionskommittén består i övrigt av en redaktör från varje nordiskt land:

Sverige: Louise Nygård
Danmark: Tina Helle
Finland: Greta Kronlöf-Häggblom
Norge: Unni Sveen
Island: Bjorg Thordardottir

Anknutet till tidskriften finns även ett vetenskapligt råd som finns presenterat på SJOT:s hemsida.

Publicering av artiklar

För att bli publicerad i SJOT krävs att artikeln håller vetenskaplig kvalitet och innehåller originaldata eller är en genomgång över ett ämnesområde. Artiklarna ska vara skrivna på engelska.

De insända artiklarna utsätts för granskning av välrenommerade, disputerade forskare. Efter granskningen revideras artikeln om författaren accepterar granskarnas synpunkter. Om artikeln har god kvalitet och är av intresse för tidskriftens läsare publiceras den.

Guide för insändande av manuskript finns på SJOT:s hemsida. Du kan även skicka in ditt abstrakt direkt på webbsidan: http://mc.manuscriptcentral.com/socc.

Gå med du också!

Bli medlem