Kvalitetsregister

Förbundet arbetar aktivt för att arbetsterapeutiska insatser ska kunna följas i registren och användas av arbetsterapeuter för lokalt förbättringsarbete och forskning.

Nationella kvalitetsregister används för att kunna följa upp och utveckla hälso- och sjukvården. Det är viktigt att arbetsterapi ingår i registren, eftersom de utgör underlag för utveckling och forskning. Detta är dessvärre inte alltid fallet och därför verkar förbundet för att utveckla indikatorer för rehabilitering och arbetsterapi.

Just nu är vi på olika sätt involverade i dessa två satsningar: 

  • PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt kvalitetssystem som bygger på befintlig dokumentation som journal och åtgärdsregistrering, för indikatorerna. Förbundet ingår i en nationell arbetsgrupp som utvecklar indikatorer baserade på de nationella riktlinjerna. Målet är att arbetsterapeuter ska kunna granska sitt eget arbete och identifiera förbättringsområden, för en bättre rehabilitering. Vill du veta mer? Läs mer på SKL:s webbplats eller kontakta Christina Lundqvist, christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se.
  • Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg om äldre. Förbundet har en representant i styrgruppen och vi är en aktiv aktör för en fortsatt utveckling av registret. Läs mer på Senior Alerts webbplats.

Gå med du också!

Bli medlem