Din arbetsmiljö

Arbetsgivaren är skyldig att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Det innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs, och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i verksamheten och omfatta även de organisatoriska och sociala förhållandena i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är också skyldig att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa.

Personalen och skyddsombuden ska vara involverade i arbetsmijöarbetet.

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och det omfattar all verksamhet och alla anställda. Om det inte finns tillräcklig kompetens inom organisationen måste arbetsgivaren anlita företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

Arbetsmiljöverkets webbplats finns det tips och vägledning för hur arbetsgivaren ska bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kontakta ditt skyddsombud för stöd

Om du upplever att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar på din arbetsplats, eller att du ser förbättringspotential, kontakta ditt skyddsombud.