Arbetsmiljö

Vi bryr oss om hur du har det på jobbet – därför är arbetsmiljöfrågan en av förbundets mest prioriterade områden. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för hälsa, trygghet och trivsel i arbetet.

Fler arbetsterapeuter nödvändigt

Den ökade efterfrågan på arbetsterapeutisk kompetens och bristen på arbetsterapeuter skapar nya arbetsmiljöutmaningar. För att säkra den framtida kompetensförsörjningen behöver arbetsgivarna erbjuda attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Men det behöver också utbildas fler arbetsterapeuter för täcka dagens och morgondagens ökade rekryteringsbehov. Förbundet arbetar aktivt för fler utbildningsplatser. 

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit tydlig ställning. Vi säger nej till ohälsosamma arbetsplatser – och ja till ett hållbart arbetsliv.

Ett hållbart arbetsliv

Akademiker är den grupp där den psykiska ohälsan har ökat snabbast de senaste åren. Det visar en rapport från Saco. Som facklig organisation är det en nyckelfråga att våra medlemmar finns i ett hälsofrämjande sammanhang, med arbetsvillkor och löner som är långsiktig hållbara. En av grundpelarna i förbundets vision är det hållbara arbetslivet. Därför har förbundet tagit fram ställningstagandet Ett hållbart arbetsliv, för att bland annat inspirera, vägleda och underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågor. I våra centrala kollektivavtalsförhandlingar lägger vi också fokus på ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö.

Gå en workshop i arbetsmiljö

2018 lanserade vi workshopen Ett hållbart arbetsliv, som förtroendevalda i din krets kan hålla och bjuda in till. Workshopen innehåller en kortare föreläsning om grunderna i arbetsmiljöarbete och diskussion kring hur ni vill arbeta med dessa frågor i kretsen. Ju fler vi är som har kunskap, desto närmare ett hållbart arbetsliv kommer vi.

Hur gör jag om jag vill hålla i eller delta i en workshop?

Upplägget är att någon förtroendevald i din krets håller och bjuder in till workshopen, särskild information har gått ut till alla kretsar. Om du är intresserad, kontakta din arbetsmiljöstrateg, ditt skyddsombud eller kretsordförande för mer information.

Kartläggning av medlemmarnas arbetsmiljö

För att nå visionen om ett hållbart arbetsliv behöver vi veta var vi står i dag - hur våra medlemmar har det på sina arbetsplatser. Därför har vi bland annat under våren 2018 genomfört en större arbetsmiljöenkät tillsammans med Lunds universitet. Utifrån resultatet kommer vi opinionsbilda för att skapa en ökad medvetenhet kring vikten av ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljöstrateg i varje krets

Som ett led i förbundets arbete har det också inrättats en ny roll i varje krets – arbetsmiljöstrategen. Arbetsmiljöstrategerna arbetar bland annat med att samordna kretsens skyddsombud, uppmuntrar till medlemsengagemang i arbetsmiljöfrågor och fungerar som länk mellan kretsen och förbundskansliet i arbetsmiljöfrågor.

Hur ska ett välfungerande arbetsmiljöarbete se ut?

Arbetsgivaren och personalen ska gemensamt arbeta aktivt för att involvera alla berörda i frågor om trivsel och hälsa på arbetsplatsen. Detta arbete kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetstagarnas representant i arbetsmiljöarbetet är skyddsombudet.

Arbetsmiljöarbetet innefattar den fysiska, den digitala och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Även om arbetet sker gemensamt, är det alltid arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är så bra som lagar och regler kräver. En god arbetsmiljö ger välmående arbetsplatser, vilket också är en förutsättning för en fungerande verksamhet.

Gå med du också!

Bli medlem